7 Nisan 2013 Pazar

FOSFOR ve FOSFAT KİMYASI


Fosfor
Fosfor ve fosforlu bileşikler dünyada bulunan temel elementlerden birdir ve yaşamsal organizmalar için olmazsa olmaz öneme sahiptirler. Fosfor doğada diğer elementler ile bileşikleri halinde(genellikle fosfat yapısında) bulunurlar.
Fosfor kaynağı olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ve fosfat kayaları olarak adlandırılan kaynaklar kullanılmaktadır. Ticari olarak değere sahip fosfat kayaları Fas, ABD, Çin ve Güney Afrika’da bulunmaktadır. Avrupa’da ise ticari değere sahip fosfat kayaları Finlandiya’dadır.

Doğada Bulunuşu
Oksijene karşı ilgisinden dolayı doğada genellikle fosfat asidinin türevleri halinde bulunur. Fosforun doğada bulunan en önemli minerali hegzagonal bipiramit kristal şekline sahip ve bileşimi Ca5X(PO4)3 olan apatittir(X=F, OH veya Cl). Fosfat kayalarındaki apatit minerali genellikle iki farklı bileşimde bulunur. Bunlar floroapatit (Ca5(PO4)3F) ve hidroksi apatit (Ca5(PO4)3OH) olarak adlandırılırlar. Doğada bulunan diğer fosfat mineralleri Ca3(PO4)3, Fosforit; Fe3(PO4)2.8H2O, Vivianit, 4AlPO4.2Al(OH)3.9H2O,Wovelit ve CePO4, Monazittir.

Fosfor asidi bileşikleri bitkisel ve hayvansal organizmaların temel bileşiklerinden
birisini oluşturur ki yumurta sarısında, beyinde, deniz ürünlerinde bol miktarda bulunduğu
bilinmektedir. Doğada fosfat döngüsü adı verilen bir çevrim vardır.Bu döngü fosfor ve bileşiklerinin doğadaki önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır.


Elementel Fosfor

Elementel fosfor; iki ametal özellikte Beyaz Fosfor ve Kırmızı Fosfor; metalik özellikte Siyah Fosfor olmak üzere üç allotropu halinde bulunur. Termodinamik olarak kararlılık beyaz fosfordan siyah fosfora doğru artmaktadır.
Fosfor; düşük sıcaklıkta bu üç allotropun birbirine dönüşme hızları düşük olduğundan her üç allotropun karışımı halinde bulunur.

Beyaz fosfor; fosfat asidi anhidritinin karbon ile indirgenmesi ile elde edilir.
P2O5 + 5 C → 2 P + 5 CO

Beyaz fosfor oda sıcaklığında mum yumuşaklığında ve saf halde iken saydam bir maddedir. Daha düşük sıcaklıklarda ise kırılgan bir yapıya sahiptir. Beyaz fosforun erime noktası 44,1 oC, kaynama noktası 280 oC olarak ve yoğunluğu 1,82 g/cm3 olarak ölçülmüştür.
Beyaz fosfor su içinde eser miktarda, karbondisülfürde(CS2) ve benzen gibi organik çözücülerde iyi çözünür. Havada kolay alev alabilen beyaz fosfor sudaki çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle genellikle su içinde saklanır. Saf halde beyaz fosfor ışığa karşı çok duyarlı olup derhal sarı renge döner. Su
buharı ile fosfor 100 oC de birlikte buharlaşır ve bu şekilde saflaştırılabilir.
Burada dikkate edilecek husus destilasyon işleminin havasız ortamda (örneğin CO2 gibi ) yapılmasının gerekliliğidir.

Fosfor; çözelti ve buhar durumunda P4 molekülleri şeklinde olup 800 oC nin üstünde P2 molekülleri oluşur ve 2000 oC de P atomlarına parçalanır.


Beyaz fosfor; üçgen bipiramit yapısında olup reaksiyon yeteneği çok fazladır. İnce dağılmış durumda fosfor 50-60 oC de tutuşur ve parlak sarımsı bir alevle yanarak tetrafosfor dekaoksit(P4O10) oluştururlar.
Bu sırada büyük miktarda enerji açığa çıkar.

4 P + 5 O2 → P4O10 + 740 kcalNemli ortamda fosfor oksitlenir ve P2O3, P2O4 ve P2O5 oluşumuna neden olur.
Ayrıca fosforun karanlıkta mavimsi ışık yaymasına fosforesans adı verilir.

Kırmızı fosfor; en kararlı modifikasyonudur. Bu nedenle beyaz fosfordan ışık kuantlarının ve ısının etkisi altında oluşur. Pratikte kırmızı fosfor beyaz fosforun 260-300 oC de havasız ortamda ısıtılmasıyla elde edilir. Kırmızı fosforun reaksiyon yeteneği azdır.
Yükseltgen maddelerle karıştırıldığında sürtünme ile tutuşur ve bu nedenle kibrit yapımında kullanılan temel bir hammaddedir.
Kırmızı fosforun erime noktası 590 oC, yoğunluğu 2,2 g/cm3 olup beyaz fosforun aksine karbondisülfürde çözünmez.
Saf olarak elde etmek için kırmızı fosfor erimiş kurşun içinde kristallendirilir.


Tablodan da görülebileceği gibi beyaz fosfor ve kırmızı fosfor hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri arasında büyük farklılıklar vardır.

Fosforun metalik allotropu olan siyah fosfor beyaz fosforun 200 oC de ve 10.000 atm basınç altında
ısıtılmasıyla elde edilir. Siyah fosforun yoğunluğu 2,7 g/cm3 olup rombik yapıda kristallerden oluşur ve elektriği iletir. Siyah fosforda her P atomu üç komşu P atomuna tek kovalent bağ ile bağlanır. Fosforun bu allotropu inerttir, 400 oC ye kadar ısıtılsa bile havada yanmaz.
Kısacası beyaz fosforun havasız ortamda ve basınç altında ısıtılmasıyla elde edilir. Siyah fosfor yarı iletkenlerin yapımı için gerekir.


Fosforun Elde Edilişi

Fosfor; apatitin kuvarts ve kömür ile karıştırılıp, elektrik fırınlarda yüksek sıcaklığa
çıkarılması yolu ile elde edilir. Bu reaksiyon sırasında kuvartstan CaSiO3 oluşurken oluşan
fosfat karbon yardımıyla elementel hale indirgenir.
2 (Ca2+)3(PO43-)(k) + 6 SiO2 (k) → 6 Ca2+SiO3 2-(k) + P4O10 (k)

P4O10 (k) + 10 C(k) → P4(g) + 10 CO(g)

Fırından alınan fosfor buharları suyla soğutulan yoğunlaştırma düzenekleri yardımıyla erimiş halde sarı renkli fosfor elde edilir.
Oluşan CO kendiliğinden sistemden ayrılır. Saflaştırmak için fosfor yeniden su eşliğinde destillenir. Potasyum bikromat ve seyreltik H2SO4 çözeltileri ile rengi giderilen beyaz fosfor çubuk şeklindeki kalıplara
dökülürFosfor Bileşikleri
Beyaz ve kırmızı fosforun bazı tipik ve önemli reaksiyonları Fosfor ve hidrojenin en önemli bileşiği fosfindir (PH₃). Fosfin kimyasal olarak amonyağa çok benzer ve PH₄ᶧ iyonunu oluşturur. Ancak ısısal olarak kararsızdır. Fosfin, beyaz fosforun sulu ortamda sıcak hidroksit çözeltileri ile reaksiyonundan elde edilir.
P₄(k) + 3 OH‾(aq) + 3H₂O(s) → 3H₂PO₂‾(aq) + PH₃(g)

PH₃ , -87°C de kaynar, suda hemen hemen hiç çözünmez. PH₃ zehirlidir ve saf halde iken havada 150°C nin altında kendiliğinden ateş almaz. Ancak yukarıdaki reaksiyonun sonucunda bir miktar P₂H₄ meydana geldiğinden ve P₂H₄ havada kendiliğinden tutuşabildiği için yukarıdaki metot ile elde edilen PH₃ hava ile temas ettiğinde hemen yanar.Bir fosfin bileşiği olan (PH₃)I, basınç altında HI ile beraber reaksiyona sokulur ise çift bağların, oksi ve keto grupların indirgenmesinde kullanılabilir. Ayrıca fosfin, gümüş ve bakır(2) tuzlarının çözeltileri için amonyaktan çok daha iyi bir indirgen ajanıdır ve reaksiyonun sonunda serbest metaller elde edilir

6Ag+(aq) + PH₃(g) + 3H₂O(s) → 6Ag(k) + H₃PO₃(aq) + 6H+(aq)

Fosfor halojenlerle yaptığı bileşiklerde +3 ve +5 yükseltgenme basamağındadır. Bu nedenle fosforun halojen bileşikleri için PX₃, PX₅ ve P₂X₅,genel formülleri yazılabilir. Bunların içinde en dayanıklı fosfor bileşikleri +3 değerlikli olan bileşikleridir. Ayrıca +5 yükseltgenme basamağında olan fosfor bileşikleri ısıtıldığında üç değerlikli bileşiklerine dönerler.Bunlardan başka fosforun +5 değerlikli olduğu ve oksijen içeren POX₃ tipinde bileşikleri de bulunmaktadır.

Çok bilinen fosfo halojenürler olan PCl₃ ve PCl ₅ ve POCl₃’ün eldesine ait reaksiyonlar ve bunların su ile yapmış oldukları tipik reaksiyonlar aşağıda verilmiştir.

P₄(k)+ 6Cl₂(g) → 4 PCl₃(s) (PCl₃ eldesi)
PCl₃(s)+ Cl₂(g) PCl₅(k) (PCl₅ eldesi)
2 PCl₃(s) +O₂(g) → 2 POCl(s) (POCl₃ eldesi)

Su ile reaksiyonları
PCl₃(s) + 3H₂O(s) → H₃PO₄(aq) + 3 HCl(g)
PCl₅(k) + H₂O(s) → POCl₃(s) + 2 HCl(g)
POCl₃(s) + H₂O(s) → H₃PO₄(aq) + 3 HCl(g)

Fosfor Oksitleri (P₄O₆ ve P₄O₁₀)

Fosfor(III)oksit önceleri P₂O₃ olarak bilinen ancak bu dimerik bir yapıya sahip ve P₄O₆ yapısında bir bileşiktir. P₄O₆ bileşiği; fosforun kısıntılı şartlarda oksijenle yakılması sonucu elde edilen erime noktası 22°C ve kaynama noktası 170°C olan beyaz bir katıdır.

P₄(k) + 3 O₂(g) → P₄O₆(k)

Fosfor(III) oksit belli şartlar sağlandığı takdirde reaktivitesi oldukça yüksek olan bir bileşiktir. Bu nedenle kolaylıkla P₄O₁₀ veya H₃PO₃ elde edilebilir.Fosfor(V)oksit; fosforun bol miktarda oksijenle yakılması sonucunda elde edilen beyaz kristal şeklinde katı bir maddedir.

P₄(k) + 5 O₂(g) → P₄O₁₀(k)

Fosfor(V)oksit, H₂O ile tepkimeye sokulursa (Empirik formülü; H₃PO₃) politrioksifosforik asit elde edilir. Eğer bu bileşik kaynatılırsa fosforik asit H₃PO₄ elde edilir. P₄O₁₀’un suya karşı gösterdiği bu aktivite nedeniyle kurutma ajanı olarak kullanımı son derece yaygındır.

P₄O₁₀(k) + 2 H₂O(s) → 4 HPO₃(aq)
HPO₃(aq) + H₂O(s) → H₃PO₄ (aq)

Fosfor(V)oksit, kristal yapısı olarak fosfor(III)okside benzemekle beraber her bir fosfor atomuna ikili bağla bağlanmış oksijen atomları bulunmaktadır.


Gerek fosfor(III)oksit, gerekse fosfor(V)oksit aşırı miktarda su ile temas ettiklerinde birer oksiasit olan fosforöz ve fosfanik asit elde edilir. Bu nedenle her iki bileşik asit anhidriti olarak düşünülebilir.Fosfor Oksiasitler 
Fosfit Asidi(H₃PO₃)
Fosforun oksiasitleri içinde önemli bir yeri olan fosfit asit; fosfor(III)oksit’e su katılmasıyla veya fosfor(III)klorürün hidrolizi ile elde edilebilir.

P₄O₆(k) + 6 H₂O(s) → 4 H₃PO₃(aq)
PCl₃(s) + 3 H₂O(s) → H₃PO₃(aq)+ 3 HCl(s)

H₃PO₃ su ile tesir değerliği 2 olan bir asittir. Bunun nedeni molekülde bulunan hidrojen atomunun merkezde ki fosfor atomuna bağlı olmasıdır.Fosforik Asit(H₃PO₄)
Fosforik asit, genellikle fosfat kayalarının H₂SO₄ çözeltisi ile ısıtılmasıyla elde edilir. Ancak saf fosforik asit fosfor(V) oksitin su ile kaynatılmasıyla elde edilir.

(Caᶧ²)₃(PO₄‾³)₂(k) + 3 H₂SO₄(aq) → 3Caᶧ²SO₄‾²(k) + H₃PO₄(aq)Fosfat asidi, saf halde renksiz kristal bir katıdır. Ancak suya karşı aktivite çok yüksek olduğundan su ile sıvılaşır. Bu nedenle genellikle çok yoğun viskoz bir sıvıya dönüşür. Bu viskozitenin nedeni asit molekülleri arasında meydana gelen hidrojen bağları ve büyük miktarda ki agregasyon ile açıklanmaktadır. Fosfat asidi, sulu çözeltilerinde tesir değerliği 3 olan orta kuvvette bir asit olup ticari olarak %85-95 lik sulu çözeltisi olarak satılmaktadır.


Fosfatlar
Sözü edilen fosfatlar tam anlamıyla, bir, iki veya üç oksijenin paylaşıldığı birkaç fosfat (PO4) grubunun yoğunlaşmasının sonucu veya bir tetrahedral PO4 biriminde anyonik yapılı tuzlardır. Bu çok basit geometrik tanımdan, kondenze fosforik anyonların geometrilerinin sonsuz bir sayısı geliştirilebilir. Temel PO4 yapı biriminin bir veya birkaç oksijen atomunun H, S ve F gibi diğer elementlerle yer değiştirdiği bileşikler olarak
[HPO3]-, [SPO3]-,[S2PO2]3-, [S3P]3-,[PS4]3-, [FP03]-, [F2PO2]-vb. fosfatlar dikkate
alınmalıdır.

Doğal olarak oluşmuş tüm fosfor bileşikleri ortofosfat tuzlandır. Bunlar diğer
anyonlar gibi birkaç farklı katyon içerebilir ve fosfat minerallerinin büyük bir kısmı bu
farklı katyonlar vasıtasıyla karakterize edilebilirler. Bunların çoğunun karşılaştırılması
nadirdir, bununla beraber fosfatın en zengin kaynağı apatitlerdir Ca10(PO4)6X2
 (X genellikle OH-,Fve Cl-’ dir).
Fosfat (PO43-) iyonu sıklıkla benzer tetrahedral konfigürasyona sahip perklorat (ClO4-), sülfat (SO42-) ve silikat (SiO44-) ile karşılaştırılır.
Klasik valans yapılarının temelinde, bu XO4 iyonlarında X=S 'den Cl 'ye kovalent karakteri artan bir seri oluşur.


Fosfatların Sınıflandırılması

Fosfatların sınıflandırılması 1940 'ların başında çeşitli kristalograflann uyguladığı çoğu yapı araştırmaları kullanılarak yapılabildi.
Tüm bileşiklerin sınıflandırılmasında anyonik kısma yoğunlaşıldığı gibi fosfatların sınıflandırılmasında da anyonların çeşitli geometrik bilgileri önemlidir.

Fosfat materyalleri 4 sınıfa ayırabiliriz.
1) Monofosfatlar
2) Kondenze (yoğun fosfor içerikli) fosfatlar
3) İlave anyon grubu içeren fosfatlar
4) Hetereopolifosfatlar

Monofosfatlar: Monofosfat, ismi anyonik kısım [PO4]3-'ün merkezde bir fosfor atomuyla, 4 oksijen atomunun düzenli bir tetrahedral yapıda oluşturduğu bileşiklere verilir. Uzun zamandır ortofosfat olarak bilinen bu tuzlar bugün monofosfat olarak isimlendirilir .
Fakat hala bilimsel literatürle her iki kullanımı ile sık sık karşı karşıya kalınır.
Monofosfatlar, fosfat kimyası içinde geniş bir aile oluştururlar. Çünkü uzun zamandır iyi
bilinmektedirler ve çok kararlıdırlar.
Fosfatların diğer tüm ailelerinde, fosforik anyon hidrolize duyarlı P-O-P bağları içerir.
 Az ya da çok kırılmış bağ içeren bu türler atomik düzende zayıf bir nokta içerir.

Kondenze (yoğun fosfor içerikli) Fosfatlar: Kondenze fosfatlar ifadesinde kondenze fosforik anyonlar içeren tuzlara başvurulur.
Anyonun bu tür tam bir tanımı bir veya birkaç P-O-P bağı içeren fosforik anyonun kondenze fosforik anyon olarak söylenmesiyle verilebilir. Bu bağların yapısına çok farklı işlemler uygulanabilir.

Kondenze fosfatlar üç alt gruba ayrılır.
1) Polifosfatlar: Böyle anyonların genel formülü [PnO3n+1](n+2)- şeklindedir. n anyonik formülde fosfor atomlarının sayısıdır.
 Bu kondenzasyonun ilk ifadesinde n 'nin değerine bağlı olarak genellikle oligofosfatlar olarak isimlendirilir. n=2 profosfat [P2O7]4-, n=3 tripolifosfat [P3O10]5-, n=4 tetrapolifosfat [P4O13]6- 'dır.

2) Siklofosfatlar: Siklik anyonların yapısına bağlı olarak kondenzasyonun ikinci türü [PnO3n]n- anyonik formülünün öncülük ettiği tetrahedral PO4 biriminin köşelerinin paylaşıldığı halkalardan kurulur.
Bu halkalar n=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 için karakterize edilmiştir.

3) Ultrafosfatlar: Kondenzasyonun bu türü, anyonik yapılı kondenze anyonlar, uzun zincir anyonlar ve halka anyonların iki sınıfının en zengin üyelerinden daha zengin P2O5 olduğu tüm kondenze fosfatlarda meydana gelir. Bu tanımdan anyonların formülleri  n[PO3]-+mP2O5 veya [P(2m+n)O(5m-3n)]n- şeklinde verilir.

4) İlave Anyon Grupları İçeren Fosfatlar: Bu fosfatların genel bir tanımı, fosfat kimyası alanında aşağıdaki gibi formüle edilebilir. Fosforik anyonlardan başka diğer anyonlarında atomik düzenlenmelerinin oluşturduğu bir bileşiktir. Bu ilave anyonlar O2-, OH-, F-, Cl-, Br-, I-, NO3-, BO3
3- gibi çok çeşitlidir. Mg2FPO4, Mg3(PO4)2.MgF2, MnNa3(PO4)(CO3) bileşikleri bu fosfat grubuna örnektirler.
Hetereopolifosfatlar: Hetereopolifosfatlar,
i) Sonlu veya sonsuz kondenze anyon;
ii) Kenar veya köşeleri paylaşılan polihedral XOn ve YOn düzeninde kurulu ve XO- Y ve mümkünse X-O X ve Y-O-Y bağlan içeren fosfatlar olarak tarif edilir.
Fosfomolibdat, fosfotungsten, fosfosülfat ve fosfokromatlar sonlu kondenze olmuş hetereofosfatlara örnektir.
Hauf ve diğerleri tarafından son zamanlarda yapısı araştırılan Na5B2P3O13 sonsuz lineer hetereopoli anyonlara tipik bir örnektir.Fosfatların Önemi
Fosfat bileşikleri farklı yerlerde, fosforik asit karbonatlı içeceklerde, kalsiyum fosfat gıda bütünleyicisi olarak, monokalsiyum fosfat monohidrat ve sodyum alüminyum fosfat asit parçalayıcısı olarak kullanılır.
Hem disodyum fosfat hem de sodyum tripolifosfat insanların tedavilerinde kullanılır.

Fosfatlar, konserve deniz ürünleri gibi işleme tabi tutulmuş balıkların taze kalma kalitesini arttırırlar.
Dikalsiyum fosfat dihidrat diş macunlarında genellikle parlatıcı malzeme olarak kullanılır.
Fosfat bileşikleri temizleyici ve deterjan· endüstrisinde çok önemlidir.
Temizleyici ve deterjanlar içinde en yaygın olarak kullanılan fosfatlar sodyum fosfatlardır.
Sodyum Tripolifosfatlar(STPP)

1940 lardan bu yana sodyumtripolifosfat (STPP) veya pentasodyum tripolifosfat deterjan üretiminde kullanıldığı bilinmektedir. STPP nin deterjan sanayiinde bu kadar geniş oranda kullanımı STPP nin kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu özelliklere ağır sulardaki magnezyum ve kalsiyum iyonlarının ayrılması, tampon özelliği, emülsiyon kararlılığı, topaklaşmayı önleme ve kolay dağılma verilebilir. Yeni nesil
çamaşır deterjanlarında kullanılan katkı maddelerinin hiç biri tek başına bu kadar fazla önemli katkı yapamamaktadır.
Sodyum tripolifosfat(STPP) üç farklı formda kristal halinde elde edilir. Hekzehidrat tuzu(Na5P3O10.6H2O) sodyum tripolifosfatın kararlı halidir ve ticari olarak bu formu ile kullanılmaktadır. STPP nin diğer iki formu faz 1 (yüksek sıcaklık) ve faz 2 (düşük sıcaklık) olarak adlandırılan susuz tuz yapılarıdır. Faz 2 yapısındaki STPP ~417 oC ye ısıtıldığı taktirde faz 1 yapısına dönüşebilmektedir.


Sodyum tripolifosfat faz 1 çok hızlı şekillenmiş küçük hidrate olmuş tuz kristalleri haline geçer. Bunların hekzahidratlarının karakteristik çözünürlükleri yaklaşık 32 g/100 g çözelti seviyesindedir. Faz 2 nin hidratlaşma oranı oldukça düşüktür. Düşük sıcaklık formunun çözünürlüğü hidrate tuzların çözünürlüğüne benzer bir şekilde ~15 dakikada gerçekleşir ve oldukça büyük kristaller elde edilir.


STPP’nin Kulalnım Alanları ve Özellikleri
1. Diş macunu, sabun, deterjanlarda temizleme kabiliyetlerini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Sabun ve deterjanlarda ayrıca yapılandırıcı dolgu maddesidir. STTP nin suyun sertliğini giderici ve kiri çamaşırdan ayırarak kendi bünyesine bağlama özelliği vardır.


2. STPP yaygın olarak toz, sıvı, jel, tablet çamaşır deterjanlarında, bulaşık makinası deterjanlarında, tuvalet ve yüzey temizleyicilerde kullanılmaktadır. Buradaki işlevi yüzey aktiflerin etkin bir şekilde görev yapmasına imkan tanıyan su sertliğinin ayrılması, pH tamponlama, kir emülsifikasyonu ve tortulaşmayı engelleme, yağın
hidrolizi ve kir partiküllerini çözme dağıtma gibi fonksiyonları yerine getirir.

3. STPP endüstriyel temizleyicilerde de kullanılır.

4. STPP ayrıca su yumuşatma işleminde ve gıdada koruyucu olarak, peptizing ajanı olarak, yağ kuyusunda pıhtılaşma bozucu ajan ve koton kaynatmada ayırıcı olarak kullanılır.

Kaynaklar
[1]. LIPTROT G.F., “Modern Inorganic Chemistry”, Fourth Ed., ELBS, London,
1990.
[2]. COTTON, F.A., WILKINSON G., “ Advanced Inorganic Chemistry” Fifty Ed.,
John Wiley&Sons. Inc., Canada, 1987.
[3]. BREUSCH, F.L. ve ULUSOY, E., “Genel ve Anorganik Kimya” İstanbul
Üniversitesi Yayınları, Sayı 3218, İstanbul, 1987.
[4]. BAYKURT F., “Modern Genel Anorganik Kimya”, İstanbul Üniversitesi
Yayınları, Sayı 3770, İstanbul, 1993.
[5]. BAYKURT F., “Anorganik Kimya Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi
Yayınları, Sayı 2835, 5. Baskı, İstanbul, 1981.
[6]. ÖLMEZ, H. ve YILMAZ, V.T., “Anorganik Kimya Temel Kavramlar”, 5.Baskı,
MKM Yayıncılık, Bursa, 2010.
[7]. MIESSLER, G.L. ve TARR D.A.(Çev. KARACAN N. Ve GÜRKAN P.),
“İnorganik Kimya”, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002.
[8]. DEMİRAL KURTULUŞ, F., “Bazı Metal İçerikli, Borat, Fosfat ve Borofosfat
Bileşiklerinin Hidrotermal ve Mikrodalga Enerji Yöntemleriyle Sentezlenmesi
ve Karakterizasyonu” Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Balıkesir, 2003.
[9]. AVERBUCH, M.T. ve DURIF, A.P., “Topics in Phosphate in Chemistry”,
World Scientific Publication, London, 1996.
[10]. ALPAYDIN S. Ve ŞİMŞEK A., “Genel Kimya”, 6.Baskı, Nobel Yayıncılık,
Ankara, 2012.
[11]. CHANG, R.(Çev. Ed. SOYDAN A.B. ve AROĞUZ, A.Z.), “Kimya”, Beta
Yayınları, İstanbul, 2000.
[12]. PETRUCCI, R.H., HARWOOD, W.S. ve HERRING F.G.(Çev.Ed.UYAR, T.
Ve AKSOY, S.), “Genel Kimya-Cilt 2”, Palme Yayıncılık, Ankara, 2005.
[13]. http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_tripolyphosphate
[14]. BANACH, M. Ve KOWALSKI, Z., Ind. Eng. Chem. Res. 49, 12339-12344,
2010.
[15]. CORBRIDGE, A.D.C. ve DAVIES, D.R., Acta Cryst., 11, 315-319, 1958.
[16]. CORBRIDGE, A.D.C., Acta Cryst., 13, 263-269, 1960.
[17]. FYFE, C.A., zu ALTENSCHILDESCHE, H.M. ve SKIBSTED J., Inorg. Chem.,
38, 84-92, 1999.
[18]. http://www.sabuncuoglu.com.tr/sodyum-tripolifosfat-sbkld291.html
[19]. GLENNI, E.B., LITTLEJOHN, C., GENDEBIEN, A., HAYES, A., PALFREY,
R., SIVIL, D. Ve WRIGHT K., “Phosphates and Alternative Detergent BuildersFinal Report”, EU Enviroment Dırectorate, WRc Ref. UC 4011, 2002.
[20]. RIEGEL, E. R. Ve KENT, J.A., “Riegel's Handbook of Industrial Chemistry”
Tenth Ed. New York, 2003.
[21]. BIGOT, B233 yorum:

 1. siyah fosfor hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 2. siyah fosfor, fosfor allotropları arasında en kararlı olduğu için ve zor şartlarda elde edildiği için pek kullanım alanı mevcut değil.
  Lapa lapa bir yapısı var. Üretiminde ayrıca katalizör olarak metal tuzları kullanılmaktadır. ve yapı ve özellik olarak grafite oldukça çok benzemektedir

  YanıtlaSil
 3. Sayın yetkili, üniversitede hocayım. Ratlarda sarı fosforun deneysel çalışmalarını yapmak istiyorum. Sarı fosfor hakkında detaylı bilgi alabilir miyim? Bir de sarı fosforu nasıl ve nereden temin edebilirim?
  Saygılar...
  Doç.Dr.Muhammet CAN
  Tel: 0532.1629831
  mail: balikesircan@gmail.com

  YanıtlaSil
 4. Вы можете приобрести товар, нажав на поле. Закажите onetwoslim с купоном на скидку! До и после onetwoslim Обсуждение с отзовиками и я рекомендую их сильные стороны: Кристина, сельскохозяйственный работник, 32 года onetwoslim - мощный препарат для похудения. С помощью магии зодиака я почти мгновенно сбросила 5 килограммов! Анастасия, логист, 32 года я избавилась от 13 килограммов с помощью капли one two slim цена https://one-two-slim-kapli.ru/. Я просто регулярно пользовался каплями вантуслима утром и вечером.

  YanıtlaSil
 5. remont pod klucz warszawa gdzie remont mieszkań pod klucz to zagadnienie jakie mnie trapi

  YanıtlaSil
 6. Игра диногейм, поставь свой рекорд, поддерживаются все устройства. Ссылка на сайт https://dinogame.ru/

  YanıtlaSil
 7. sprawdź własna strona www proszę sprawdzić

  YanıtlaSil
 8. Will you such as to Check out the area of Santo DOmingo? Tour to the Dominican Commonwealth in United States as well as view numerous tourist attractions: website dominikanariu

  YanıtlaSil
 9. tutaj sprawdź to temat które mnie interesuje

  YanıtlaSil
 10. Я не из тех, кто будет переступать через себя, поэтому тусуюсь в спортивных клубах. Я ненавижу беговые дорожки и отжимания. Я сидела на диетах, при этом все равно срывалась и набирала еще больше: в результате почти 95 кг при росте 165. На именины муж решил подарить мне слим без прослойки one-two-slim-kapli.ru, Сначала я почти разозлилась, что потратилась на пустышку, но я ошиблась - препарат начал показывать результаты с первого применения - пищеварение нормализовалось, на 2-й день кожа очистилась, а через неделю я почувствовала необычную легкость - встала на весы, и киски они показали минус 5 кг! Я прочитал состав из первых уст - все естественно. Комплекс разделен на 2 диеты: дневную и вечернюю: первая помогает, если вы бодрствуете, вторая - когда вы спите.

  YanıtlaSil
 11. my site tutaj wejdź to kwestia która mnie nurtuje

  YanıtlaSil
 12. tutaj wejdź własna strona proszę sprawdzić

  YanıtlaSil
 13. zobacz tutaj własna strona www zapraszam do sprawdzenia

  YanıtlaSil
 14. my site klik tutaj to kwestia jaka mnie trapi

  YanıtlaSil
 15. my site wejdź tu to przedmiot jaki mnie trapi

  YanıtlaSil
 16. Также вам будет интересно узнать что как привлечь пчел в теплицу

  YanıtlaSil
 17. IsraFace - еврейские знакомства, это еврейская соцсеть, где встречаются евреи и еврейки и русский еврей из Израиля и Украины. Загружайте любимые снимки, видосики, объединяйтесь в группы, заходите в блог, навещайте форум, заводите еврейские знакомства.

  YanıtlaSil
 18. Нефть и газ способы разработки нефти как добыть из земли

  YanıtlaSil
 19. Are you a family pet fan? Examine the nearest zoo or pet ranch: elevage-oie-tricard blog

  YanıtlaSil
 20. I began on the inappropriate program for me but was actually assisted greatly in the shift to one thing better satisfied! University student: edirneegitim

  YanıtlaSil
 21. Ангина, как правило, лечится дома, под амбулаторным наблюдением. http://angina03.ru/angina-lechenie/

  YanıtlaSil
 22. Почитайте о том как выбрать часы подарок женщине

  YanıtlaSil
 23. социальный вычет +на обучение Социальные налоговые вычеты регулирует Налоговый кодекс (ст. 219 НК РФ). Предусмотрено несколько видов вычетов: на обучение, лечение и медикаменты, на благотворительность, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также возврат НДФЛ на накопительную часть трудовой пенсии.

  YanıtlaSil
 24. Will you just like to open a business in 2022? The most effective opportunity is today! View methods to open up an online and also fixed organization: www.ferretfriendsrescue.info network

  YanıtlaSil
 25. Продукция сменные кассеты gillette купить оптом, это отличный способ начать свое дело. Постоянные скидки на бритвы gillette fusion proglide. Средства для бритья лезвие fusion стильные наборы gillette купить оптом по минимальной стоимости производителя. Хорошая возможность приобрести лезвия джилет mach3, станки для бритья джилет мак 3, а также любой другой продукт линейки джилет мак 3 по оптимальной стоимости!. Хит продаж одноразовые станки gillette venus.

  YanıtlaSil
 26. Are you trying to find brand-new innovations? Perform you wish to find out expertise and also do cool things? Take a look at this more info hilfe-fuer-behinderte.info

  YanıtlaSil
 27. IsraFace - Израиль, это еврейское сообщество, где объединяются еврейки и евреи и русский еврей из Израиля и России. Добавляйте любые кадры, записи, подключайтесь в группы, ведите блог, читайте форум, начинайте еврейские знакомства.

  YanıtlaSil
 28. Как быстро зайти на сайте маркетплейса Hydra RU в 2022 году http://krolestwo.phorum.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=2207

  YanıtlaSil
 29. Всякая операция на http://mimi663f.ml/home.php?mod=space&username=orojodo обеспечит покупателям высочайшую степень скрытности. Человеку нет нужды подвергать самого себя риску, проводя договор с реализатором продукта. Многие юзеры в курсе о сайте HydraЮнион, вместе с тем войти на него довольно хитро. Анонимная покупка производится именно в сети даркнет.

  YanıtlaSil
 30. На HydraRU выставлено более чем в избытке определенного товара, доступного всем клиентам сети интернет. На странице Hydra RU нельзя закупить продукцию классическим приемом, а оплата принимается именно через электронный счет. Вон тут http://www.anxinbaoicare.org/home.php?mod=space&uid=12625 есть доступный каталог реализуемого товара.

  YanıtlaSil
 31. Цифровая валюта – это самый доступный способ оплатить покупку на Hydra. Плата за товар на маркетплейсе http://japan-lke.com/home.php?mod=space&uid=36392&do=profile выполняется лишь в онлайн виде. Для оплаты стоит применять биткойн или этериум. Для гарантированной сделки товара чаще всего используют криптовалюты. Пополнить баланс без проблем возможно в собственном аккаунте посетителя по завершении активации.

  YanıtlaSil
 32. Hydra числится действительно большим магазином, где реализуют вещи специфического потребления. Знаменитый маркет гидра онион рабочее расположен в скрытой сфере глобальной паутины. Море продавцов и приемлемые ценники – это главные положительные обстоятельства, ввиду чего заказчики оформляют посылки на Hidra.

  YanıtlaSil
 33. Сегодня представлено немыслимое множество интерактивных кошельков. Передать цифровую валюту любому человеку или конкретной компании очень просто всевозможными способами. Особо легкий способ закрытого перевода денежных единиц – это воспользоваться hydraruzxpnew4af onion сайт гидра.

  YanıtlaSil
 34. Отправить денежные средства незаметно стало максимально сложно. Более того, стоит учесть, что скрытые проплаты проводят не исключительно злодеи, но и простые юзеры. Особо распространенной причиной для создания закрытого перевода hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid адрес гидры в тор значится заработок в сети интернет. Представьте, все же никто не хочет перевести лишние денежки в качестве налогов за глаза, оформив денежную операцию.

  YanıtlaSil
 35. Сквозное шифрование гарантирует наивысший показатель безопасности для постоянных пользователей сайта ГидраРУ. За счет бесчисленной переадресовки вообще никто не найдет приема найти пользователя. Допустимо использовать для входа на форум Гидра новейший браузер TOR. Входите в систему маркетплейса http://xn--80aqerkeh1i.xn--p1ai/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=30000 только лишь в режиме инкогнито.

  YanıtlaSil
 36. Очень легкий порядок персонального перевода электронных платежей – это использовать прямая ссылка на гидру. В настоящее время существует огромнейшее множество электронных кошельков. Перевести сумму денег конкретному пользователю или конкретной фирме возможно какими угодно вариантами.

  YanıtlaSil
 37. Перевозка продуктов из Гидры реализовывается на всей Российской Федерации. Огромнейшее число надежных поставщиков gidra 2022 обеспечат добротный продукт по минимальному тарифу. На форуме HydraRU представлено громаднейший сортамент товаров любого функционала. Надежный интернет-магазин ведет характерную деятельность уже более 6 лет и продолжает энергично совершенствоваться.

  YanıtlaSil
 38. В целях приобретения товаров на сайте Hydra RU привлекают интерактивные платежные системы, а также эфириум. Клиенту нет надобности персонально видеться с коммерсантом, всякую покупку возможно провести удаленно. Становление криптовалюты дало возможность всем покупателям сайта https://onion.hydraruzxpnew4auf.com реализовывать защищенные покупки на различном расстоянии.

  YanıtlaSil
 39. Реально ли безопасно оформить закрытую закупку в интернете http://forever.6te.net/index.php?subaction=userinfo&user=isapygu

  YanıtlaSil
 40. После оплаты заказчику направят фото о точке, где потребуется забрать оформленный пакет. Вначале требуется подобрать необходимый продукт в одном из маркетов UnionГИДРА. По ссылке http://alscon.net/index.php?subaction=userinfo&user=utytucabo указан список самых признанных торговцев магазина.

  YanıtlaSil
 41. Компьютерные разработчики маркетплейса озаботились о защите настоящих юзеров. Для выполнения значительного уровня кибербезопасности на http://www.ngo.ne.jp/userinfo.php?uid=27676 надо выполнить неотложные меры. Лишь из-за грамотной рекламной акции о Гидра узнают множество покупателей в сети интернет. Все сведения пользователей исключительно в закодированном виде на выделенном сервере.

  YanıtlaSil
 42. На сегодняшний день представлено немыслимое число электронных кошельков. Особо легкий прием закрытого перевода денег – это применить https://otvet.wiki/54147/kak-kupit-cherez-gidru. Отдать денежную сумму иному человеку или любой компании элементарно всевозможными способами.

  YanıtlaSil
 43. Выбрать необходимый продукт очень просто – допускается соотнести цену, или посмотреть оценку продавцов. Умелые поставщики форума ГидраUnion обладают соответствующим рангом, что отображен всем посетителя портала. Здесь имеется шанс купить какие угодно вещества, смартфоны и конфиденциальную информацию. На странице старая версия гидры 2022 юзеры могут приобретать вещи поштучно, либо большими частями.

  YanıtlaSil
 44. Кто угодно может заглянуть на форум или страницу позитивного веб-сайта гидра обменник. Просматривайте любимый метод отдыха в глобальной сети на собственный вкус. Благодаря усовершенствованию ИТ технологий в интернет-сети образовалось громадное множество развлечений.

  YanıtlaSil
 45. Порядок безопасных покупок на сайте Гидра гидра маркетплейс

  YanıtlaSil
 46. Сотни реализаторов и приемлемые цены – вот важнейшие позитивные причины, вследствие чего посетители приобретают вещи в ГидраUnion. Прославленный интернет-магазин гидра ru находится в даркнете. Hydra RU является действительно большим магазином, предлагающий продукты индивидуального направления.

  YanıtlaSil
 47. В мировой паутине в высшей степени огромное число хороших интерактивных магазинов. Многие клиенты интернета выбирают закупать продукты абсолютно скрытно. Ища в сети интернет нужные изделия, клиент в результате столкнется с площадкой Гидра. Наиболее крупный интернет магазин в интернет-сети реализован на портале http://shichaoliuluntan.com/home.php?mod=space&uid=210498.

  YanıtlaSil
 48. Распространение крипты дало способ всем покупателям маркета https://online.hydraruzxpnew4afw.com выполнять безопасные покупки на различном расстоянии. В целях покупки продуктов в интернет-магазине ЮнионHYDRA используют цифровые платежные системы, а также криптовалюту. Клиенту незачем лично сталкиваться с торговцем, каждую покупку доступно оплатить онлайн.

  YanıtlaSil
 49. Стоимость текущего материала в основном не велика. Вследствие перпендикулярно сопоставленных волокон влагоупорный класс фанерной доски соответствует по крепости обычной древесине http://en.retriever.cz/profile.php?lookup=3761. При применении химической клеящей основы плиты фанеры не деформируются под воздействием внешних факторов или сильной влажности.

  YanıtlaSil
 50. UnionГИДРА – это современный магазин, на каком доступно выкупить необходимые продукты по оптимально приемлемой цене. Сегодня 90 процентов определенных торговых договоров проводят в интернете. На портале hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid гидра зеркало рабочее на сегодня вы можете отыскать товары на любой вкус и бюджет. Виртуальный маркетплейс занимается продажами на протяжении 5 лет, и за такой промежуток времени умудрился охарактеризовать себя в качестве лучшей торговой площадки.

  YanıtlaSil
 51. Сохранности личной информации в интернете давно нет в том понимании, как раньше, например, 15 лет назад. Мошенники имеют шанс осуществить незаконные действия с деньгами пользователей. Верификация людей гидра наркотики в мировой паутине необходима с целью выявления органами правопорядка незаконных махинаций.

  YanıtlaSil
 52. Проект имеет огромное количество плюсов, в числе которых нужно отметить качественный уровень сохранности проводимых контрактов. Проект Hydra RU продает свою продукцию на всей территории бывшего союза. Любому покупателю маркетплейса http://www.zgspcj.com/member/index.php?uid=itumew предлагается громаднейший перечень гаджетов, которые нет возможности приобрести в обычном магазине.

  YanıtlaSil
 53. Отдельную тревогу представляют вирусы для новейших телефонов. Чаще всего крадут инфу о карточных счетах пользователя, либо же почты от всяческих сайтов http://bannsuptar.com/home.php?mod=space&uid=2347. На смарт гаджетах пользователя, в общем случае, расположена важнейшая финансовая информация, являющаяся замыслом злодеев. Собрав инетресную информацию о пользователе, злодеи смогут применять материалы для личных целей.

  YanıtlaSil
 54. Здесь можно приобрести какие угодно субстанции, мобильную технику и дорогостоящую информацию. Высокопрофессиональные поставщики портала Хидра имеют определенный показатель, что открыт всем юзерам сайта. На платформе платформа гидра 2022 люди сумеют покупать продукцию в розницу, а также оптовыми партиями. Подобрать желаемый продукт на удивление легко – можно соотнести стоимость, или открыть оценку дилера.

  YanıtlaSil
 55. Компьютерные разработчики онлайн-магазина озаботились о защите всех юзеров. Ввиду агрессивной рекламной компании о Гидра узнают много клиентов в сети. Собственные данные пользователей только лишь в кодированном виде на удаленном сервере. Для осуществления стопроцентного уровня кибербезопасности на гидра сделки следует реализовать неотложные мероприятия.

  YanıtlaSil
 56. Индивидуальные приобретения вещей – как взаимодействовать с магазином Гидра в сети интернет http://www.gotomassage.us/home.php?mod=space&uid=25283

  YanıtlaSil
 57. Заходите в сеть маркетплейса http://51xuebc.com/home.php?mod=space&uid=72987 только в режиме анонимно. По причине бесконечной переадресовки никто в мире не сумеет отследить покупателя. Многоуровневое шифрование обеспечивает наивысшую степень защищенности для новых пользователей маркетплейса HydraRU. Самое лучшее применить для регистрации на портале Гидра продвинутый протокол TOR.

  YanıtlaSil
 58. Самая большая в стране компания по реализации переездов vezugruz.by https://vezugruz.by/

  YanıtlaSil
 59. Садовые скамеечки и порядок садового участка скамейка садовая деревянная

  YanıtlaSil
 60. При подборе общемедицинской кровати потребуется учитывать большое число параметров. Обычно специальные кровати есть возможность увидеть в общемедицинских учреждениях. В учреждениях для пожилых или стационарах попросту никак без специализированных кроватей. Функциональные медицинские кровати на сайте MED СПРОС – это лучшее качество оборудования. Рама из стали готова принять основные нагрузки.

  YanıtlaSil
 61. Обостряйте качественные обратные ссылки на ваш интернет сайт и увеличьте трафик, Индекс качества сайта. Разбавьте текущую ссылочную массу, углубляйте обратные ссылки с бирж ссылок, игра ссылок, таейр 1. тайер 2, тайер 3. Устойчивые к климату ссылки с высокотрастовых сайтов на ваш интернет ресурс, дешевле чем на биржах и аналогов на интернет рынке беклинков. Официальный сайт - https://seobomba.ru/

  YanıtlaSil
 62. Наращивайте лучшие беклинки на ваш сайт и поднимите посещаемость, Индекс качества сайта. Разбавьте текущую ссылочную массу, усиливайте обратные ссылки с бирж ссылок, фигура ссылок, таейр 1. тайер 2, тайер 3. Бессмертные ссылки с не спамных сайтов на ваш интернет ресурс, дешевле чем на биржах и аналогов на рынке беклинков. Официальный сайт - https://seobomba.ru/

  YanıtlaSil
 63. Капли слим без прослойки https://one-two-slim-kapli.ru/ Помогли мне похудеть. Я специально выбирал их, чтобы не было ущерба здоровью, иначе я когда-нибудь пил ксеникал и редуксин, поэтому посадил ими печень - потом восстановил ее - пил статины. Капли просто разводят в жидкости и пьют утром и вечером. Эффективность утренних и вечерних капель разная, в общем, не путайте. Те, кто действительно работает днем - дарят вдохновение и подстегивают обмен веществ, вечером они успокаиваются и налаживают работу пищеварительной системы. Я сбросила седьмой килограмм за 2 месяца. Я нормальный, дороже мне это не требовалось. Сегодня прошло около двух-трех месяцев с тех пор, как я перестал пить onetwoslim, вес остается на прежнем уровне, что интересно всем. И иногда вы знаете, как иногда выходит вода - вы думаете: "о, я похудел", а потом вес снова возвращается. На этой странице я сбросил жир. Я очень люблю себя - сейчас. Фигура такая, что я мечтал. Киски не отравляются таблетками, которые убивают нас. Выбирайте безопасные способы сбросить лишние килограммы.

  YanıtlaSil
 64. Продукция сменные кассеты gillette купить оптом, это отличное начало нового бизнеса. Постоянные распродажи на лезвия джилет фьюжен проглайд. Средства для бритья лезвие fusion функциональные комплекты gillette купить оптом по минимальной стоимости производителя. Не упустите возможность заказать лезвия джилет mach3, станки для бритья gillette mach3, а также любой другой продукт серии жилет мак 3 по максимальной выгодой цене!. Хит продаж одноразовые бритвенные станки gillette venus.

  YanıtlaSil
 65. Продукция сменные картриджи gillette купить оптом, это отличный способ начать свое дело. Постоянные акции на съемные кассеты gillette fusion power. Средства для бритья триммер-лезвие fusion функциональные комплекты gillette купить оптом по оптимальной цене производителя. Хорошая возможность приобрести джилет мак 3 кассеты, станки для бритья gillette mach3, а также любой другой продукт серии gillette mach 3 по максимальной выгодой цене!. Всегда в наличии популярные одноразовые бритвенные станки gillette blue 2.

  YanıtlaSil
 66. Камагра гель в Израиле приобрести мужской препарат камагра для потенции и повышение мужской силы в Израиле. Это знаменитый, действующий и высокоэффективный возбуждающий препарат повышения и улучшения мужской потенции по лучшей цене с доставкой по вему Израилю.

  YanıtlaSil
 67. Консоли от корпорации Microsoft не сразу захватили всемирную популярность и доверие игроков. Первая консоль под названием Xbox, вышедшая в далеком 2001 году, существенно уступала PlayStation 2 по количеству проданных приставок. Однако все изменилось с выходом Xbox 360 - консоли седьмого поколения, которая стала по-настоящему "народной" для обитателей России и государств СНГ - игры xbox 360. Портал Ru-Xbox.Ru является популярным ресурсом в числе поклонников приставки, так как он предлагает игры для Xbox 360, которые поддерживают все имеющиеся версии прошивок - совершенно бесплатно! Для чего играть на оригинальном железе, если есть эмуляторы? Для Xbox 360 игры выходили длительное время и находятся как посредственными проектами, так и хитами, многие из которых даже сейчас остаются эксклюзивными для это консоли. Некоторые гости, желающие сыграть в игры для Xbox 360, смогут задать вопрос: зачем необходимы игры для прошитых Xbox 360 freeboot либо различными версиями LT, в случае если есть эмулятор? Рабочий эмулятор Xbox 360 хоть и существует, однако он требует производительного ПК, для покупки которого потребуется вложить существенную сумму. К тому же, современные артефакты в виде исчезающих текстур, недостатка некоторых графических эффектов и освещения - могут изрядно испортить впечатления об игре и отбить желание для ее дальнейшего прохождения. Что предлагает этот интернет-сайт? Наш интернет-сайт вполне приурочен к играм для приставки Xbox 360. У нас можно совершенно бесплатно и без регистрации загрузить игры на Xbox 360 через торрент для следующих версий прошивок консоли: - FreeBoot; - LT 3.0; - LT 2.0; - LT 1.9. Каждая прошивка имеет свои особенности обхода встроенной защиты. Потому, для запуска той или другой игры потребуется скачать специальную ее версию, которая стопроцентно приспособлена под одну из четырех перечисленных выше прошивок. На нашем интернет-сайте можно без усилий подобрать желаемый проект под подходящую прошивку, поскольку возле каждой игры находится заглавие версии (FreeBoot, LT 3.0/2.0/1.9), под которую она адаптирована. Пользователям данного ресурса доступна особая категория игр для 360-го, предназначенных для Kinect - специального дополнения, которое считывает все движения 1-го или нескольких игроков, и позволяет управлять с помощью их компьютерными персонажами. Большой выбор ПО Кроме возможности скачать игры на Xbox 360 Freeboot или LT различных версий, здесь вы можете подобрать программное обеспечение для консоли от Майкрософт: - разные версии Dashboard, которые позволяют кастомизировать интерфейс консоли под свои нужды, сделав его более удобным и нынешним; - браузеры; - просмотрщики файлов; - сохранения для игр; - темы для консоли; - программы, для конвертации образов и записи их на диск. Помимо перечисленного выше игры на Xbox 360 Freeboot вы можете запускать не с дисковых, а с USB и других носителей, используя программу x360key, которую вы можете достать на нашем портале. Посетителям доступно множество нужных статей, а помимо этого форум, где вы можете пообщаться с единомышленниками или попросить совета у более опытнейших хозяев консоли.

  YanıtlaSil
 68. Благодаря игровой площадки дети создадут себе веселье на длительное время. Все элементы новой площадки есть наиболее устойчивыми для детей. Большинство конструкции https://www.sunnytoy.ru/shop/77/ произведена из натурального материала, а железные элементы покрыты резиной. Детали площадки для игр сделаны так, что не могут навредить малышу. Каждый элемент комплекса для детей состоят только лишь из безопасных веществ.

  YanıtlaSil
 69. Элементы http://myuin.com/index.php?subaction=userinfo&user=afopifu позволят подросткам лично формировать развлечение. Подросток будет формироваться не только лишь физически, но и умственно, своим умом придумывая себе веселье. В свою очередь необходимо учитывать, что для детей игровая площадка станет ещё и областью отношений с одногодками.

  YanıtlaSil
 70. Всякие предметы изображений, и даже крупная и выраженная печать создадут в вашем помещении особенный дизайн. В каталоге издательства без особых трудностей возможно подыскать нужное для себя изображение, к примеру, постеры лофт. Онлайн-магазин ДасАрт является крупным в городе реализатором копий оригинальных портретов и плакатов для декорирования жилья.

  YanıtlaSil
 71. Продукция сменные картриджи gillette купить оптом, это отличное начало нового бизнеса. Постоянные распродажи на лезвия gillette fusion proglide. Средства для бритья лезвие fusion стильные комплекты gillette купить оптом по минимальной стоимости производителя. Хорошая возможность приобрести джилет мак 3 кассеты, станки для бритья джилет мак 3 турбо, а также любой другой продукт линейки жилет мак 3 по специальной цене!. Всегда в наличии популярные одноразовые станки gillette 2.

  YanıtlaSil
 72. Onlayn.Club - тв шоу передачи онлайн сервис для просмотра фильмов, где Вы можете смотреть онлайн бесплатно лучшие сериалы, фильмы, кино, мультфильмы, мультсериалы, аниме сериалы и тв шоу передачи. В жанре документальные, комедия, исторические а так же другие без регистрации. Только известные подборки про животных, приготовьтесь к драйвовому просмотру видео в интернете.

  YanıtlaSil
 73. Детали http://check.intercon-intellect.ru/club/user/64952/ позволят подросткам на свое усмотрение организовывать времяпровождение. При этом стоит учитывать, что для малышей игровая площадка будет к тому же и областью контакта с остальными детьми. Подросток может формироваться не только физически, но и аналитически, самостоятельно придумывая себе отдых.

  YanıtlaSil
 74. Psytrance.Pro - Psychedelic Trance, Night PsyTrance фриланс диджеев, где Вы можете слушать онлайн бесплатно без регистрации лучшие хиты и треки, миксы, плайлисты, альбомы, музыку, видео. В стиле Euro Trance, Melodic Trance, NeoTrance, Tech Trance, Uplifting Trance, Vocal Trance а так же другие стили и жанры без обязательств. Только свежие подборки Psy Trance, Full On, Minimal Psytrance, Dark PsyTrance. Приготовьтесь к драйвовому времяпровождению и смотреть видео, послушать и скачать музыку онлайн.

  YanıtlaSil
 75. Мальчики и девочки все время будут занимать новенькую детскую площадку. Ребята старшего возраста будут повышать первоочередные навыки. Комплекс http://xn--48-6kcd0fg.xn--p1ai/forums.php?m=posts&q=9926&n=last способен всецело удовлетворить исходные требования ребенка в играх. На детской площадке расставят все развлекательные элементы – горка, качели, лестница.

  YanıtlaSil
 76. Пейзажи почти всегда оформляют в раме, а плакаты просто наклеивают на стене. Высокой известностью в последнее время получили постеры из культовых или новейших фильмов. Классическая картина сможет радовать взор каждый раз, а как только надоест – очень легко поменять, оформив заказ на свежий вариант. Текущее искусство будь то репродукция красивые картины маслом цветы может добавить существенного разнообразия в нашу стандартную жизнь.

  YanıtlaSil
 77. Отдельная модификация игрового дома предлагает определенный функционал. При изготовлении развивающих домиков Дрим Тойз применяют лишь только безопасные для малыша компоненты. Детский дом во всех отношениях имитирует реальное жилище целой семьи. Благодаря развивающему набору дом для кукол малыш будет увлечен продолжительные часы.

  YanıtlaSil
 78. Psytrance.Pro - NeoTrance, Tech Trance онлайн клуб диджеев, где Вы можете слушать онлайн бесплатно без регистрации известные хиты и плайлисты, миксы, музыку, видео, треки, альбомы. В стиле Psychedelic Trance, Trance, Night PsyTrance, Progressive Trance, Psy Trance, Full On а так же другие стили и жанры без регистрации. Только популярные подборки Psychedelic Trance, Night PsyTrance, Progressive Trance. Приготовьтесь к драйвовому времяпровождению и послушать и скачать музыку, смотреть видео онлайн.

  YanıtlaSil
 79. Каждое изображение картины маслом на холсте будет неотличимо от исходника. В случае если оригинальная картина была написана маслом, фоторепродукция тоже будет иметь аналогичное нанесение. Полотна лучше выполнять по размерам оригинальных изображений, что даст возможность окунуться во время, когда они были выполнены.

  YanıtlaSil
 80. Анализируя, же строительство жилища, проделайте сначала ряд предварительных дел, коие в последующем наложат свой след на конечный вид жилища k-up. К ним возможно отнести: подготовку участка земли, на котором несомненно возводиться будущий дом, воззвание к обслуживающим организациям с целью уточнения будущего подключения к коммуникациям, оформление геодезического изыскания у специализированной компании,конторы для определения структуры грунта (это поможет без риска заложить нужный тип фундаментного основания)shameless

  YanıtlaSil
 81. Миниатюрная кровать целиком повторяет оригинальное изделие. Забавы для девочек раннего возраста невозможны без детской кроватки. Детская кровать может быть онлайн-магазине Вайлдберриз любого вида. В том случае, когда у ребенка множество куколок, в обязательном порядке пригодится набор http://www.pengstys.com/home.php?mod=space&uid=87989.

  YanıtlaSil
 82. Psytrance.Pro - Uplifting Trance, Vocal Trance фриланс диджеев, где Вы можете смотреь онлайн бесплатно без регистрации известные хиты и треки, миксы, плайлисты, альбомы, музыку, видео. В стиле Psychedelic Trance, Trance, Night PsyTrance, Progressive Trance, Psy Trance, Full On а так же другие стили и жанры без регистрации. Только известные подборки NeoTrance, Tech Trance, Uplifting Trance, Vocal Trance. Приготовьтесь к интересному времяпровождению и послушать и скачать музыку, смотреть видео в интернете.

  YanıtlaSil
 83. Когда у девчонки много Барби, обязательно понадобится набор http://ekopromkonsalt.ru/index.php?subaction=userinfo&user=uhuzoziz. Детская кровать может быть онлайн-магазине СанниТой конкретного типа. Игры для девочек различных возрастов не смогут обойтись без детской кровати. Игрушечная кроватка идеально копирует подлинное изделие.

  YanıtlaSil
 84. Присмотреть особо оригинальные детские игрушки для девочек ДримТойз очень просто в крупном онлайн-магазине OZON. Приемлемая стоимость http://2012614.com/home.php?mod=space&uid=4850&do=profile поможет выгадать при приобретении игрушек. Огромный спектр игровых наборов для мальчиков любого возраста подарит удовольствие!

  YanıtlaSil
 85. Sex.Intim2.Net - лучший эскорт сервис в Израиле, это портал эскорт секс интим досуг девушек в Ришон Ле Ционе. Вызвать онлайн на сутки по вызову шлюху украинки из Киева, Белоруссии, Бразилии, русские блондинки, темнокожие негритянки в Иерусалимский округ, Бейт Шемеш, Иерусалим, Кирьят Йеарим, Мате Йехуда, Мевасерет Циони по всему Израилю.

  YanıtlaSil
 86. seo продвижение сайта услуги Сегодня весь рынок – это веб, люди ищут там все, что им нужно, любой товар либо инфу. И согласно статистике, обычно, они делают это через популярные поисковые системы Yandex и Google.

  YanıtlaSil
 87. Sex.Intim2.Net - эскорт агентства Израиль, это портал эскорт секс интим досуг девушек батьям. Снимать онлайн на ночь на дом русские девушки темнокожие негритянки Бразилии, русские блондинки Белоруссии, украинки из Киева в Южный округ Израиля, Арад, Ашдод, Ашкелон, Беэр Шева, Димона, Йерухам, Кирьят Гат, Кирьят Малахи, Нетивот, Офаким, Сдерот, Эйлат и по всему Израилю.

  YanıtlaSil
 88. At the end of 2021 Russia published a draft Treaty with the United States and agreements with NATO’s security guarantees. Moscow, in particular, demanded by Western partners legal guarantees rejection of further expansion of NATO to the East, from joining the Alliance of Ukraine and the creation of military bases in post-Soviet countries. In late January, the US and NATO were sent to Moscow where written answers on Russia’s proposals on security assurances, ignoring a few key terms https://bestadept.com/

  YanıtlaSil